EST

Iisaku Kihelkonna Muuseumi kogude kasutamisreeglid

I Üldsätted
1. Muuseumikogude kasutamise ainuõigus kuulub Iisaku Kihelkonna Muuseum SA (edaspidi IKM).
2. IM hoidlad on eraldatud ekspositsioonist jt külastajaile mõeldud ruumidest, samuti tööruumidest.
3. Hoidlatesse võivad siseneda peavarahoidja ja tema teadmisel muuseumi töötaja.

II Iisaku Muuseumi kogude kasutamine
4. Kogude kasutamist ja laenutamist korraldab peavarahoidja.
5. Kogude kasutamiseks tuleb uurijal täita registreerimisleht. Registreerimislehel tuleb ära märkida asutuse- või isikuandmed, aadress, töökoht/õppeasutus, näituse või uurimistöö teema ja kontaktandmed.
6. EV muuseumidele, haridus- ja kultuuriasutustele deponeeritakse museaale garantiikirja esitamisel.
7. Deponeerimisel vormistatakse väljaandeakt, kus on ära märgitud laenutamise aeg, tingimused ja museaalide nimekiri.
8. Kodu-uurimustööde ja fotode väljatellimisel kehtib kolme päevane ettetellimisaeg. Ettetellimine esitatakse peavarahoidjale. Kontakt: telefon 33 93 036; 33 93 006 või liivi.molder@iisakumuuseum.ee
9. Fondimaterjale saab uurimiseks kasutada ainult kohapeal. Kasutaja peab tagama materjalide korrektse kasutamise. Kogude kasutamisel on uurijal keelatud:
- kogusid kahjustada;
- muuta säilikutes lehtede järjekorda ja neid köitest lahti võtta;
- teha säilikutesse parandusi, märkmeid;
- kopeerida eseme pinnalt otsekontaktis;
- loata fondimaterjale pildistada.
10. Hapral paberil või füüsiliselt kahjustatud fondimaterjalide väljastamisest on õigus peavarahoidjal keelduda.
11. Muuseumitöötajatele või uurijatele kasutamiseks väljaantud fondimaterjalide säilivuse, korrektse kasutamise ja peavarahoidjale tagastamise eest vastutab materjalide kasutaja.
12. Fondimaterjalide kasutaja ei tohi rikkuda temale laenutatud materjale. Keelatud on abimaterjalide asetamine arhivaalidele ja fotodele ning kirjutamine nende peal. Keelatud on kopeerimine eseme pinnalt otsekontaktis.
13. Fondimaterjalidega töötamise ruumis on keelatud süüa, juua, suitsetada ja viibida ebakaines olekus.
14. Fondimaterjalide trükis avaldamise korral on kohustuslik viidata originaalmaterjalile ning trükis avaldatust ühe eksemplari annetamine muuseumi kogusse.
15. Museaalide kasutamine püsiekspositsioonis, näitustel ja pedagoogilistes programmides:
- fondimaterjalide muuseumisisest kasutamist (näituste ettevalmistumine, eksponeerimine, koopiate valmistamine) registreerib peavarahoidja vastavas päevikus;
- püsiekspositsioonist eseme kõrvaldamisel või asendamisel teisega tuleb sellest teavitada peavarahoidjat;
- museaali majast väljaandmine õppeprogrammi läbiviimiseks toimub ainult peavarahoidja loal;
- museaali tohib majast välja viia ainult vastava üritusega seotud muuseumitöötaja, kes on kokkuleppel fondimaterjali eest vastutavaks isikuks;
- peavarahoidja vormistab museaali majast väljaviimise kohta väljaandeakti. Kogudest laenutatud museaale ei tohi vastutav isik edasi anda kolmandale isikule.

III IM fondimaterjalidest (e museaalidest) koopiate valmistamine ning teostatud tööde eest tasumise kord
16. Museaalidest (fotod, dokumendid, kaardid, plaanid, noodid, memuaarid jms) koopiate
valmistamine uurijatele ja teistele toimub eranditult peavarahoidja kaudu ja tema korraldusel (valguskoopia, skaneerimine).
17. Teostatud tööde eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale.
18. Hinnasoodustust tehakse eelneval kokkuleppel Iisaku Gümnaasiumi õpilastele ja muuseumile annetajatele.

IV Fotografeerimine
19. Muuseumi püsiekspositsiooni fotografeerimise tingimused:
- fotografeerimisel on välgu kasutamine keelatud;

20. Muuseumis filmimine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel ja muuseumi tingimustel.
                                                     
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Toeta muuseumit Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Projektid Koostöö MTÜ-dega